Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Şirketimize ve ürünlerimize gösterdiğiniz ilgiden dolayı sizlere teşekkür ederiz. Maslak Mah. AOS 55. Sok. 42 Maslak A Blok Sit. No: 2/3 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim Paraşüt Yazılım Teknolojileri A.Ş. (“Şirketimiz” veya “Paraşüt”) olarak Paraşüt Atlas uygulamamız içerisinde kişisel verilerin güvenliği hususuna azami hassasiyet gösteriyoruz. Kişisel verilerinizin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunmasını önemsiyor ve işbu aydınlatma metni ile de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") hükümleri uyarınca, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz konusunda sizleri bilgilendiriyoruz. 

1. İşlenen Kişisel Veriler 

Paraşüt Atlas olarak, aşağıda belirtilenler de dahil olmak üzere birtakım kişisel verilerinizi işleyebilmekteyiz: 

 • Ad, soyad, cinsiyet, TCKN bilgisi dahil kimlik bilgileriniz, 
 • Telefon numarası ve e-posta dahil iletişim bilgileriniz, 
 • Vergi numarası, ödeme bilgisi, fatura bilgisi, kart bilgisi dahil finansal bilgileriniz,  
 • İşletme adı dahil mesleki deneyim bilgileriniz, 
 • Fatura, satın alma bilgisi, talep bilgisi, şikayet bilgisi dahil müşteri işlem bilgileriniz, 
 • IP adres bilgileriniz, internet sitesinde geçirilen süre, ziyaret bilgileriniz,  hareket bilgileriniz dahil işlem güvenliği verileriniz. 

2. Kişisel Verileri İşleme Faaliyetlerimiz ve Amaçları 

Paraşüt Atlas olarak kullanıcılarımızın birtakım kişisel verilerini aşağıdaki amaçlar dahilinde Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak topluyor ve işliyoruz.  

Paraşüt Atlas olarak kullanıcılarımızın birtakım kişisel verilerini aşağıdaki amaçlar dahilinde Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak topluyor ve işliyoruz.  

Kullanıcılarımızın internet sitemizdeki hizmetlerimizden yararlanması kapsamında; 

 • İnternet sitemize üye olunabilmesi ve kullanıcı hesabınızın oluşturulabilmesi, 
 • Kullanıcılarımıza satış sonrası destek verilmesi, 
 • Paraşüt Pazaryeri ve Anahtar Teslim e-fatura süreçlerinin yürütülmesi, 
 • İnternet sitemizin iyileştirilmesi kapsamında çerez faaliyetlerinin yürütülmesi, 
 • Talep, şikâyet ve önerilerin alınması ve bunların uygulanması,  
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, 
 • Kullanıcı memnuniyeti aktivitelerin planlanması ve yapılması, anket ve sorularla kullanıcılarımızın görüşlerinin öğrenilmesi, 
 • Yetkili kurumlara hukuki yükümlülüğümüz gereği bilgi verebilmek, 
 • Hukuki iş ve davaları takip edebilmek. 
 • İş faaliyetlerimizin ve operasyon süreçlerimizin planlanması, 
 • Finans ve muhasebe işlerimizin yürütülmesi, 
 • İş faaliyetlerimizdeki verimliliğe ilişkin analizlerin yürütebilmesi, strateji planlamaların yapılabilmesi, 
 • Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, 
 • Kullanıcılarla iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, 
 • Pazarlama analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, 
 • Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, 
 • Ürün ve hizmetlerimize yönelik özel imkanların duyurulması, tanıtım ve reklam, kampanya, promosyon faaliyetlerinin yürütülmesi.

3. Kişisel Verileri Toplama Yöntemimiz ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, doğrudan sizden, yazılı olarak tarafımıza e-posta aracılığı ile ilettiğiniz ya da internet sitemiz üzerinden sağladığınız bilgilerden, elektronik ve elektronik olmayan ortamdan, otomatik olmayan yollarla toplanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenebilecektir:  

 • Kanun madde 5/1’de belirtilen açık rızanızın alınması. 

- Örneğin, tarafınıza ticari ileti gönderilmesi veya yurtdışındaki ortaklarımıza veri aktarımının gerçekleştirilebilmesi amacıyla. 

 • Kanun madde 5/2(c)’de belirtilen sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması. 

- Örneğin, kişisel verilerinizin Paraşüt Atlas Kullanıcı Sözleşmesi’nin kurulması amacıyla işlenmesi. 

 • Kanun madde 5/2(ç)’de belirtilen hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi için zorunlu olması. 

- Örneğin, kişisel verilerinizin kanunlarda öngörülmesi kapsamında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilmesi amacıyla işlenmesi. 

 • Kanun madde 5/2(e)’de belirtilen bir hakkın tesisi, korunması ve savunması için zorunlu olması. 

- Örneğin, kişisel verilerinizin uyuşmazlık halinde Paraşüt Atlas’ın kendini ve/veya çalışanlarını koruyabilmesi amacıyla işlenmesi. 

 • Kanun madde 5/2(f)’de belirtilen ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

- Örneğin, kişisel verilerinizin pazarlama analiz çalışmalarımızın yürütülmesi amacıyla işlenmesi. 

4. Kişisel Verileri Paylaştığımız Kişiler ve Paylaşma Amacı 

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. başlığında açıklanan, kişisel verilerin aktarılmasını gerektiren amaçlarla sınırlı olarak, Kanun’un 8. ve 9. maddeleri ile diğer ilgili düzenlemelere uygun olarak diğer kullanıcılarımıza, bulut hizmeti aldığımız yurt dışında bulunan tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, grup şirketlerimize, hukuken yetkili kişilere ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir. 

5. Kişisel Verilerinizin Güvenliği  

Paraşüt Atlas olarak kullanıcılarımızın kişisel verilerini güvenli bir şekilde toplamak, işlemek ve muhafaza etmek için gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alıyoruz. Bu kapsamda kullanıcılarımızın kişisel verilerini hukuka aykırı olarak işlenmemesi ve bu kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesi amacıyla gerekli tüm önlemleri uyguluyoruz.  

Bu noktada kullanıcılarımızın kendi güvenliklerini sağlamak amacıyla hesap bilgilerini doğru ve güncel olarak vermeleri, hesaba giriş bilgilerini üçüncü kişiler ile paylaşmamaları ve sitenin kullanımına zarar verecek istenmeyen e-posta (spam), virüs veya truva atı gibi herhangi bir unsur kullanmamaları gerekmektedir. Bu tür ihmaller ve faaliyetler sonucu oluşan güvenlik ihlallerinden bizzat ilgili kullanıcı sorumlu olacaktır.  

6. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız 

Kullanıcılarımız, KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptir:  

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme. 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kanun’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; Maslak Mah. AOS 55. Sok. 42 Maslak A Blok Sit. No: 2/3 Sarıyer/İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili başvuruyu [email protected] adresine iletebilirsiniz. 

Sık sorulan sorular